7 Perkara Guru Lakukan Untuk Tingkat Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21

Dalam bidang pendidikan, penguasaan kemahiran berfikir secara kritis dalam kalangan pendidik penting untuk mengakibatkan pelajar bisa mentafsir dan mempraktikkan prinsip dan subjek yang dipelajari ke dalam konteks kehidupan harian.


Kemahiran berfikir secara kritis juga mendorong pelajar meneliti dan membuat pertimbangan sesuai saat menghadapi babak kritikal dalam kehidupan mereka.

Kemahiran pemikiran kritis merupakan salah satu aspek rujukan semenjak tahun 90an lagi oleh sistem pendidikan di negara ini, di mana Kementerian Pendidikan (KPM) telah menetapkan kemahiran berfikir secara kritis semoga dijadikan sebagai sebahagian asas pemerolehan ilmu dan kemahiran dalam mata pelajaran.

Selain itu, pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian duduk perkara juga merupakan salah satu elemen terkandung dalam kemahiran kala ke-21 di mana era globalisasi negara di serata dunia memandang berat terhadap bidang pendidikan yang memainkan peranan penting dalam mencorakkan modal manusia mempunyai pakej lengkap dengan mempunyai sahsiah tinggi serta berkualiti.

Pemikiran kritis didefinisikan sebagai membuat pertimbangan dan penilaian kualiti sesuatu maklumat bertujuan untuk memutuskan tindakan dan kepercayaan.

Oleh itu, Malaysia haruslah menyahut cabaran ini untuk mengaplikasikan kemahiran kala ke-21 dalam sistem pendidikan.


Terdapat banyak kajian mengambarkan bahawa pemikiran kritis pelajar dipengaruhi kualiti dan corak pengajaran pendidik.

7 langkah yang guru perlu tahu untuk menghasilkan pelajar kritis:

1. Pelaksanaan pengajaran yang merangsang pemikiran kritis memerlukan integrasi kemahiran berfikir ke dalam kandungan pelajaran, penyoalan aras tinggi, cara respons dan permodelan oleh pendidik yang mencambahkan potensi pemikiran pelajar.

2. Seorang pendidik hanya bisa mengendalikan pengajaran berfikir dengan lebih berkesan sekiranya ia seorang yang kritis.

3. Pendidik perlu diasuh sebagai pemikir yang inovatif untuk melahirkan pelajar kritis.

4. Pendidik perlu cenderung membuat refleksi kritis ke atas maklumat yang diperoleh bagi menjadikannya seorang yang menguasai secara mendalam konsep sesuatu ilmu itu.

5. Pemikiran kritis akan membentuk seorang pendidik cemerlang.

6. Kaedah pengajaran perlu diubah, tidak boleh dikendalikan bersifat dogmatik, iaitu bertumpu pada teks.

7. Elak guna kaedah pengajaran yang kurang meningkatkan daya intelek pelajar.

Faktor Sosial

Seterusnya, faktor persekitaran sosial dianggap penting sebagai pemangkin kepada daya berfikir individu. Nilai yang terbentuk dalam persekitaran sosial mensugesti kebolehan individu berfikir.

Dalam hal ini, mahir falsafah dalam pemikiran kritis menjelaskan pemikiran kritis sesuai dibangunkan dalam konteks pembelajaran sosial dengan mewujudkan komuniti berfikir.

Justeru pembangunan kualiti pemikiran pendidik itu dipengaruhi faktor personal dan faktor persekitaran.

Selain itu, pelajar juga perlu menukar persepsi mereka, bahawa kecemerlangan akademik dan penganugerahan ijazah bukan penyebab utama mencapai kecemerlangan, sebaliknya mereka perlu meningkatkan nilai kemahiran serta modal insan.

Kelemahan itu perlu diatasi segera bagi memastikan graduan yang dikeluarkan institusi pendidikan di negara ini mempunyai nilai idea baharu, tidak terkongkong dan luhur dalam pencarian ilmu serta dapat membantu masyarakat dalam penjanaan negara pada masa depan.

Kajian tinjauan dijalankan Kementerian Sumber Manusia pada 2005 telah mendapati faktor utama yang menjadi punca pengangguran yakni kurang kemahiran komunikasi khususnya dalam kemahiran verbal dan kemahiran pemikiran kritikal khususnya dalam penaakulan yang berkaitan penyelesaian masalah.

Penting Pembudayaan Ilmu

Perhatikan bahawa peran melahirkan pendidik yang kritis bukan usaha yang mudah, malah memerlukan masa, tenaga dan iltizam serta sumbangan daripada persekitaran.

Pelbagai pihak termasuk pihak kementerian dan pendidik perlu berganding pundak untuk menggilap potensi ini dengan kaedah membudayakan ilmu.

Hanya melalui pembudayaan ilmu, sikap kritis dan penguasaan ilmu dapat diraih. Bagi menjamin inisiatif ini berterusan, pendidik memerlukan sokongan persekitaran iaitu daripada pentadbir, rakan sekerja, pelajar dan fasilitas yang lengkap.

Sekiranya suasana berfikir telah membudaya dari dalam dan luar, Malaysia pasti berupaya melakukan pengajaran bercorakkan pemikiran kritis dengan berkesan.

jobs from my.neuvoo.com


Sumber http://www.cikgushare.com/