KUMPULAN MODEL SOAL SBMPTN TRIGONOMETRI

 1. Diketahui α, β, dan γ ialah sudut-sudut pada segitiga ABC. Jika sudut α merupakan sudut tumpul dan cos α = p, maka tan (β + γ) sama dengan …..
  A. -p
  1 – p2
  B. 1 – p2
  p
  C. -√1 – p2
  p
  D. 1 – p2
  p
  E. -p
  1 – p2
 2. Diketahui ΔABC dengan ∠B = 45o dan CT garis tinggi dari titik sudut C. Jika BC = a dan AT = a√72, maka AC sama dengan …..
  A. 2aD. ½a√6
  B. 32aE. ½a√5
  C. a3
 3. Titik-titik sudut segitiga sama kaki ABC terletak pada bulat berjari-jari 1 cm. Jika ganjal AB = √3 cm, maka tangen sudut ganjal sama dengan …..
  A. ½√2D. ⅔√3
  B. ⅓√3E. √3
  C. ¼ √3
 4. Bila 2 cos (x + π4) = cos (x – π4), maka nilai tan 2x sama dengan …..
  A. 3D. ¾
  B. ⅔E. 43
  C. ⅓
 5. Titik-titik sudut segitiga sama kaki ABC terletak pada bulat berjari-jari 7 cm. Jika ganjal AB = 2√7 cm, maka tan A sama dengan …..
  A. (√6 + √7)
  B. ½(√6 + √7)
  C. ⅓(√6 + √7)
  D. ⅙(√6 + √7)
  E. 17(√6 + √7)
 6. Jika p + q = cos a dan √2pq = sin a, maka (p – q)2 sama dengan ….
  A. ½(cos 2a + 1)
  B. ½(cos 2a – 1)
  C. ⅓(cos 2a – 1)
  D. ½(2 cos 2a – 1)
  E. ½(3 cos 2a – 1)
 7. Jika –π2 < x < π2 dan memenuhi persamaan 4 tan2 x – 7 tan x + 3 = 0, maka nilai sin x sama dengan …..
  A. -√22 dan ⅘D. 22 dan ⅗
  B. 22 dan ⅘E. 22 dan -⅗
  C. –22 dan ⅗
 8. Jika tan x = -⅔, maka : 
  5 sin x + 6 cos x sama dengan …..
  2 cos x – 3 sin x
  A. ⅓D. -1⅓
  B. -⅓E. -1⅙
  C. ⅔
 9. Diketahui f(x) = √2 cos 3x + 1. Jika nilai maksimum f(x) ialah a dan nilai minimum f(x) ialah b, maka nilai a2 + b2 sama dengan …..
  A. 36D. 6
  B. 18E. 3
  C. 12
 10. Diketahui persamaan berikut :
  cotan2 = 1
  1 + cosec x

  Jika 0o < x < 90o, maka sudut x ialah …..

  A. 10oD. 60o
  B. 30oE. 70o
  C. 45o

 11. Nilai minimum dari fungsi di bawah ini ialah …
  y =1 – tan2 x
  2 sec2 x
  A. 0D. -½
  B. -1E. ∞
  C. -2
 12. Jika sin x – 3 sin2 x = 0, maka sin x. cos x sama dengan …..
  A. ⅓√5D. ⅓
  B. ⅓√3E. ⅔
  C. ⅓√2
 13. Untuk 0 ≤ x ≤ π, penyelesaian pertidaksamaan cos 4x + 3 cos 2x – 1 < 0 ialah ….
  A. π3 < x < 6
  B.  π3 < x < 3
  C. π4 < x < 6
  D. π6 < x < 6
  E. π6 < x < 3
 14. Nilai maksimum dari fungsi y = 1 + 2 sin 2x + cos 2x ialah …..
  A. 4D. 1 + √2
  B. 3E. 1 + 2√2
  C. 2
 15. Jika a ialah sudut lancip yang memenuhi persamaan tan 2a + 4(tan a) = 0, maka nilai cos a sama dengan …..
  A. ½√2D. ⅕√5
  B. ½√3E. ½√6
  C. ⅓√3