MODEL SOAL SBMPTN LISTRIK STATIS, GAYA COULOMB & KAPASITOR

 1. Apabila sebuah partikel bemuatan 4 x 10-19 C ditempatkan dalam medan listrik homogen yang berpengaruh medannya 1,2 x 10-5 N/C, maka partikel tersebut akan mengalami gaya Coulomb sebesar …..
  A. 5,2 x 10-14 N
  B. 4,8 x 10-14 N
  C. 4,8 x 10-24 N
  D. 3,0 x 10-23 N
  E. 3,3 x 10-24 N
 2. Dua buah muatan titik bermuatan listrik berjarak r dan saling tarik-menarik dengan gaya F. Jika masing-masing muatan dijadikan 3 x semula, semoga besar gaya tetap F, maka jarak antara kedua muatan menjadi …..
  A. 9 kali D. ⅓ kali
  B. 6 kali E. 19 kali
  C. 3 kali
 3. Dua buah muatan 9 x 10-5 C dan 4 x 10-5 C dipisahkan pada jarak 20 cm. Sebuah muatan ketiga +2 μC diletakkan sedemikian rupa semoga gaya pada muatan tersebut sama dengan nol. Jarak muatan ketiga dari muatan pertama ialah …..
  A. 14 cm D. 8 cm
  B. 13 cm E. 6 cm
  C. 12 cm
 4. Dua keping penghantar seluas 1 m2 diletakkan sejajar satu sama lain pada jarak 20 cm. Penghantar yang satu diberi potensial +40 Volt dan penghantar yang lain diberi potensial -40 volt. Besarnya gaya yang dialami sebuah muatan q = 2 x 10-2 C yang berada di antara kedua bidang tersebut ialah ….
  A. 16 N D. 2 N
  B. 8 N E. 0
  C. 4 N
 5. Tiga buah muatan 4q, Q, dan q terletak pada sumbu x masing-masing pada posisi 0, L2 , dan L secara keseluruhan, semoga gaya Coulomb pada q sama dengan nol, maka muatan Q harus sama dengan ….
  A. -4q D. ½q
  B. -2q E. ¼q
  C. -q
 6. Dua bola kecil diberi muatan 4 μ cm kemudian bola-bola tersebut saling disentuhkan, lalu dipisahkan pada jarak 30 cm besar gaya tolak kedua muatan sekarang menjadi ….
  A. 100 N D. 10 N
  B. 64 N E. 6,4 N
  C. 18,25 N
 7. Perhatikan gambar di bawah ini!

  soal SBMPTN wacana kapasitor

  Kapasitas pengganti dari rangkaian di atas ialah …..

  A. 5½ F D. 2½ F
  B. 4½ F E. 1½ F
  C. 3½ F
 8. Sebuah kapasitor tertentu diberi muatan dengan potensialnya diturunkan menjadi 90 volt, maka energi yang tersimpan dalam kapasitor akan turun sebesar …..
  A. 21% D. 5%
  B. 19% E. 0%
  C. 10%
 9. Lima buah kapasitor yang sama besar dirangkai menyerupai gambar di bawah ini.

  soal sbmptn wacana kapasitor

  Kapasitor antara titik K dan M ialah …..

  A. 83 C D. 15 C
  B. 73 C E. 37 C
  C. 5 C
 10. Dua buah kapasitor identik mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan dengan baterai 10 Volt. Jika hanya salah satunya saja yang dihubungkan dengan baterai, energi yang tersimpan dalam kapasitor ialah E. Energi yang akan tersimpan jikalau kedua kapasitor tadi dihubungkan seri dengan baterai ialah …..
  A. E4 D. 2E
  B. E2 E. 4E
  C. E
 11. Sebuah kapasitor keping sejajar di udara mempunyai kapasitas C. Jika jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali semula dan kedua kepingnya dicelupkan ke dalam medium dengan konstanta dielektrik 2, maka kapasitasnya menjadi …..
  A. ¼C D. 4C
  B. ½C E. 2C
  C. 2C
 12. Proton yang bergerak dari keping A ke B menyerupai gambar di bawah ini memperoleh kecepatan 2 x 10-5 m/s.

  soal sbmptn wacana kapasitor

  Jika kedua keping terpisah pada jarak 1 cm, maka potensial keping sejajar tersebut ialah …..

  A. 210 Volt D. 50 Volt
  B. 200 Volt E. 25 Volt
  C. 100 Volt
 13. Dua buah kapasitor masing-masing dengan kapasitas 2 μF dan 3μF dirangkai seri. Bila beda potensial antara ujung-ujung gabungan 10 volt, maka besar muatan pada kapasitor 2 μF ialah ….
  A. 50 μC D. 12 μC
  B. 30 μC E. 1,2 μC
  C. 21 μC
 14. Perhatikan gambar di bawah ini!

  soal sbmptn wacana kapasitor

  Kapasitas pengganti antara A dan B ialah ….

  A. 3 C D. 23 C
  B. 2 C E. 13 C
  C. 32 C
 15. Kapasitor yang berpotensial 15 V dihubungkan secara paralel dengan kapasitor 4 μF yang berpotensial 30 V dengan menghubungkan ujung-ujungnya yang bersamaan tanda muatannya. Maka potensial gabungannya ialah …..
  A. 16 V D. 25 V
  B. 15 V E. 4,5 V
  C. 12,5 V